Objednávky

Závazná objednávka musí mít vždy písemnou formu. Objednávku je možno doručit elektronicky, poštou, faxem nebo osobně. Přípustné jsou i rámcové objednávky, tj. objednávky na delší časové období s průběžným plněním v určitých termínech.

Objednávka musí obsahovat úplné obchodní jméno kupujícího, IČ, DIČ, bankovní spojení, telefonické a faxové spojení, způsob dodání, přesný název zboží podle sortimentní nabídky, množství, termín dodání zboží a dopravní dispozice.

Při objednání výroby nového typu plošného spoje je nutné předat spolu s objednávkou i data, potřebná pro přípravu výrobních podkladů. Pro popis požadovaného provedení DPS je vhodné použít formulář nazvaný „Zadávací list plošného spoje".

V případě opakované výroby již dříve vyráběných desek plošných spojů není nutné data ani žádnou specifikaci plošného spoje k objednávce přidávat.

Prodávající se zavazuje zaslat nejpozději do 48 hodin od obdržení objednávky písemné potvrzení objednávky, ve kterém potvrdí název zboží, množství, ceny, termín výroby, způsob dopravy.

Kupující může objednávku písemně zrušit. Pokud kupující zruší objednávku po jejím písemném potvrzení a vzniknou-li prodávajícímu náklady, je kupující povinen tyto k výzvě prodávajícího uhradit ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy prodávajícího.

Závaznou se rovněž stává objednávka po odsouhlasení oběma stranami.

Prodávající se zavazuje dodat řádně objednané zboží kupujícímu v objednaném a potvrzeném termínu. Zboží se považuje za dodané předáním prvnímu dopravci a kupující je povinen toto zboží, bude-li dodáno řádně a včas, převzít a zboží v určeném termínu zaplatit.

Odmítne-li kupující bezdůvodně převzít zboží, které mu bylo dodáno, hradí veškeré výdaje spojené s dopravou. Tímto ustanovením není dotčeno právo na náhradu škody, která bude účtována v plné výši.

Sjednaná dodací lhůta se prodlužuje o časové období, nutné k odstranění překážky bránící dodání zboží, jestliže prodávající tuto překážku nezpůsobil a ani za ni neodpovídá. Překážkou bránící dodání zboží dle předchozí věty se nemyslí technická příprava na nové zboží a aktualizace technických dat.

Platební podmínky

Kupující se zavazuje zaplatit kupní cenu odebraného zboží v ceně na základě řádně doručené faktury prodávajícího a v určené lhůtě splatnosti převodním příkazem na účet prodávajícího, uvedený ve vystaveném daňovém dokladu. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena kupujícímu třetího kalendářního dne po jejím odeslání. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem doručení částky na ní uvedené na účet prodávajícího. V opačném případě se nepovažuje za řádně a včas uhrazenou.

V případě prodlení je kupující povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny zboží v prodlení za každý den prodlení, pokud ji prodávající bude požadovat. Tím není dotčen nárok na náhradu škody.

Pokud není dohodnuto jinak, činí lhůta splatnosti faktur 14 dní.

U nových zákazníků a jejich prvních objednávkách je požadována platba předem.

Dodací lhůty

Standardní termíny: 8 až 14 pracovních dní dle typu plošného spoje a povrchové ochrany.

Expresní termíny: 2 až 6 pracovních dní s příplatkem.

Dodací lhůtou rozumíme den, kdy zakázka odchází z firmy MESIT pcb, s.r.o.. Jde tedy o termín zhotovení.

Dodací podmínky

Prodávající splní svou povinnost dodání, jakmile dá zboží k dispozici kupujícímu ve svém závodě nebo určenému dopravci. Prodávající není odpovědný za nakládku zboží na dopravní prostředek obstaraný kupujícím. Náklady za dopravu hradí kupující.

Desky plošných spojů jsou expedovány v kartonových krabicích, zatavené v PE teplem smrštitelné fólii. Součástí dodávky je „Osvědčení o jakosti" s uvedením typu a množství plošných spojů, které slouží jako doklad při reklamaci. Zpětný odběr obalů je zajištěn smlouvou s firmou EKO-KOM, a.s. Praha.

Zboží je možno odebrat osobně, poštou nebo doručit veřejným dopravcem.

Reklamace

Při reklamaci dodaného zboží postupují obě strany (prodávající i kupující) dle Obchodního zákoníku. Společně s vadným výrobkem je třeba dodat i „Osvědčení o jakosti", které je přiloženo u každé dodávky zboží.

Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku v délce 6 měsíců (nedohodnou-li se účastníci jinak) ode dne dodání zboží. Záruka se nevztahuje na zboží, které bylo následně po prodeji poškozeno neodborným zásahem.

V případě oprávněné reklamace je kupující oprávněn požadovat zejména výměnu vadného zboží za bezvadné, slevu z kupní ceny, případně bude-li dodáním vadného zboží porušena smlouva podstatným způsobem, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy dle § 345 a násl. Obchodního zákoníku.

Záruka se vztahuje pouze na samotnou desku plošného spoje. Osazenou desku je možné reklamovat pouze v případě, že se jedná o skrytou vadu, kterou nebylo možné zjistit před osazením desky součástkami.

Reklamaci je nutno uplatňovat vždy písemně. Lhůta na vyřízení reklamace se stanovuje do 30 dní od doručení reklamačního protokolu, pokud se kupující a prodávající nedohodnou jinak.
Reklamaci množství a typu výrobku lze uplatnit nejpozději do 2 pracovních dní od přijetí dodávky.

Ceny

Nabízíme smluvní ceny DPS. Na základě dodané dokumentace a specifikace DPS zpracujeme cenovou nabídku obratem.
Minimální hodnota zakázky DPS je 500 Kč u jednostranných DPS, 750 Kč u oboustranných DPS a 1000 Kč u čtyřvrstvých DPS.

Podrobný ceník